Vedtægter HMIF

§ 1
Foreningens navn er Hoptrup-Marstrup Idrætsforening (HMIF) med hjemsted i
Hoptrup-Marstrup, Haderslev Kommune. Stiftet den 5.1.1908.

§ 2
Foreningens formål er at fremme kammeratskabet og et sundt idrætsligt arbejde i
Hoptrup-Marstrup.

§ 3
Der gælder et særligt sikkerheds reglement for Gåsevig Kajak under Motion og friluftsliv. Med hensyn til disse sikkerhedsregler henvises til Dansk Kano og Kajak Forbund – Love og bestemmelser, samt sikkerhedsreglement for Gåsevig Kajak.

§ 4
Børn og voksne, der har betalt kontingent, kan optages som aktiv og passiv medlem, når de vedkender sig HMIF ’s vedtægter. Endvidere er samtlige ledere, trænere og ud­valgs­med­lemmer, der vedkender sig HMIF ’s vedtægter, automatisk medlem af
fore­ningen. Efter indstilling fra bestyrelsen udpeger generalforsamlingen medlemmer til æresmedlem, når der er ydet foreningen en stor og værdifuld indsats.

§ 5
Foreningens ledelse er opbygget med generalforsamling, forret­ningsudvalg, bestyrelse og en ledelse for hver af foreningens idrætsgrene. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og herefter følger kompetence i nævnte rækkefølge.
Generalforsamlingen vælger formand, kasserer, 3 medlemmer og 2 bilagskontrollanter. Valgperioden er 2 år. Desuden vælges for et år ad gangen 2 suppleanter.
Formanden, 1 medlem og 1 bilagskontrollant vælges i ulige år.
Forretningsudvalget, der består af 5 medlemmer, konstituerer sig med næstformand og sekretær. Flertallet af forretningsudvalgets medlemmer skal være over myndighedsalder p.t. 18 år.
Bestyrelsen består af forretningsudvalget og en repræsentant for hver af foreningens idrætsgrene p.t. håndbold, fodbold, gymnastik, badminton, motion & friluftsliv, floorball, HMIF fitness samt idræt for seniorer.Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Repræsentanter for afdelingerne vælges af deres respektive idrætsafdelinger.
Valg af forretningsudvalg: Formand og kasserer vælges ved metoden absolut flertal.
De øvrige vælges ved relativ flertal.

§ 6
Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned og skal bekendtgøres 14 dage forud i den lokale dags- eller ugepresse.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
§ 7
Dagsorden på generalforsamling:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassererens beretning om det reviderede regnskab, der fremlægges til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af forretningsudvalg og bestyrelse i henhold til vedtægtens § 5.
  6. Valg af bilagskontrollant.
  7. Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ethvert medlem, der er mindst 14 år og har betalt kontingent, er stemmeberettiget.
Forældre til børn, der er medlemmer, har stemmeret ved general­forsamlingen.
Ethvert medlem, der er fyldt 16 år  er valgbart.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 stemmeflertal. Stemmeafgivelse sker ved personlig fremmøde.

§ 8
Kontingent fastsættes for et år ad gangen. Afdelingsledelsen udarbejder et forslag til kontingentets størrelse til god­kendelse i bestyrelsen.

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom. Kravet skal varsles i henhold til § 5 og indeholde motiveret dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet herom er modtaget.

§ 10
Formanden repræsenterer foreningen. Ved køb, salg, pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån repræsenteres foreningen af den samlede bestyrelse.
Kreditorer kan alene gøre krav gældende over for Hoptrup-Marstrup Idrætsforenings aktiver.
Kassereren har i den daglige drift fuldmagt til at disponere over foreningens konti. Andre dispositioner afgøres i samråd med bestyrelsen. Kassereren fører regnskabet. Kassebehold­ningen, foreningens konti og regnskabet skal mindst 1 gang årlig og uanmeldt revideres af foreningens bilagskontrollanter.
Ved kassemangel træffer bestyrelsen afgørelse, om der skal indgives anmeldelse om underslæb i medfør af straffelovens § 278.

§ 11
Den enkelte afdelingsledelse kan udelukke et medlem helt eller tidsbestemt, når der skønnes at foreligge en grund hertil. Afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Det udelukkede medlem har ret til at påklage afgørelsen til bestyrelsen. I tilfælde af
bestyrelsesafslag kan beslutningen ankes til generalforsamlingen.
Ved kontingentrestance ud over 3 måneder kan bestyrelsen udelukke et medlem.
Medlemmet vil modtage skriftlig meddelelse herom, og udelukkelsen vil blive trukket tilbage, såfremt restancen er betalt senest 7 dage efter poststemplets dato.

§ 12
Frivillige ledere og trænere samt udvalgsmedlemmer honoreres hvert år med en
omkostningsgodtgørelse pr. aktivitet. Der honoreres højst 2 på hvert hold.
Bestyrelsen fastsætter beløbets størrelse.

§ 13
Såfremt der i foreningen er idrætsgrene med særskilt vedtægter, er disse underlagt
nærværende vedtægt.

§ 14
Foreningen kan kun ophæves ved 2 – med mindst 1 måneds mellemrum – afholdte
generalforsamlinger, hvor det ved sidst afholdte forsamling skal være 2/3 stemmeflertal for ophævelse.

§ 15
Ved en eventuel opløsning af foreningen tilfalder foreningens formue almen
velgørende eller almennyttigt idræts- og ungdomsar­bejde i Hoptrup-Marstrup.
Afgørelse om midlernes fordeling træffes af udvalget for undervisnings- og
kulturudvalget i forening med den senest valgte bestyrelse.

Karin Sand Hansen, Formand                             Søren Knudsen, Dirigent

Ændringer vedtaget på generalforsamling den 13-03-2019

Skriv til os

26795073