Vedtægter Afdelinger

§1
Afdelingerne består p.t. af håndbold, fodbold, gymnastik, badminton, motion & friluftsliv, floorball, HMIF fitness samt idræt for seniorer.

§ 2
Afdelingernes opgave er at skaffe nødvendige trænere og ledere. Afdelingen skal koordinere opgaverne og aktiviteterne og indstille trænere og ledere til kurser. Den skal i det hele taget varetage idrætsudøvernes interesser for at fremme et godt kammeratskab.

§ 3
Afdelingsledelserne består af mindst 3 medlemmer. Alle vælges for 2 år ad gangen. Desuden vælges hvert år evt. 2 suppleanter. Afdelingsledelsen har en formand, eller
alternativt en kollektiv ledelse.

§ 4
Afdelingerne udpeger hver en repræsentant til bestyrelsen.

§ 5
Afdelingsledelsen konstituerer sig senest 14 dage efter ordinært afdelingsmøde og kan konstitueres som nedenfor:

med formand og evt. næstformand
eller

som en kollektiv ledelse.

Så vidt muligt må formand og næstformand ikke afgå samme år.

Den nyvalgte ledelse træder i funktion efter konstituering.
Såfremt der ikke findes en ledelse på det ordinære afdelingsmøde indkaldes til ekstraordi­nært afdelingsmøde, hvor en ledelse skal findes. I modsat fald vil
afdelingens videre drift blive afgjort afdeling og forretningsudvalg imellem.

Afdelingsledelsen holder møde så ofte formanden, den kollektive ledelse eller mindst 2 af dens medlemmer anser det for påkrævet. Dens beslutninger
afgøres ved almindelig stemme­flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Afdelingsledelsen er beslutningsdygtig, når mindst 1/2 delen af dens
medlemmer er til stede.

§ 6
Afdelingsledelsen fastsætter selv sin forretningsorden og råder selvstændigt over afdelingens likvide midler indenfor budgettet, som er skriftligt aftalt imellem HMIF’s bestyrelse og afdelingsledel­sen.
§ 7
Kontingent fastsættes for et år ad gangen. Afdelingsledelsen udarbejder forslag til kontingentets størrelse til godkendelse i bestyrelsen.

§ 8
Afdelingsledelsen kan efter behov nedsætte udvalg m.m.

§ 9
Ordinært afdelingsmøde afholdes én gang årligt på det tidspunkt på året, hvor afdelingsledelsen finder det formålstjenligt.
Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§ 10
Adgang til afdelingens ordinære møde har alle afdelingens medlemmer i respektive afdeling, samt hvem afdelingsledelsen i særlig tilfælde måtte indbyde.

§ 11
Stemmeret har alle afdelingsmedlemmer, der er fyldt 14 år.
For medlemmer under 14 år har en af forældrene stemmeret.
Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 16 år.
For begge kategorier gælder det, at man ikke er i kontingent­restance.

§ 12
Vedtægtsændringer og opløsning kan kun vedtages på generalforsam­lingen i HMIF.

§ 13
Stemmeafgivning kan kun ske ved personlig fremmøde. Afdelingsmø­det er
beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal stemmeberet­tigede medlemmer.
Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflertal. Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt et medlem stiller forslag herom.

§ 14
Dagsorden ved afdelingernes ordinære møde:

  • Valg af mødeleder.
  • Afdelingsledelsens beretning til godkendelse.
  • Evt. regnskab/økonomi til godkendelse.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Valg af nye medlemmer og suppleanter til afdelingsledelsen i hht. § 3.
  • Eventuelt.

§ 15
Ekstraordinært afdelingsmøde skal afholdes, når 25% af afdelingsmedlemmerne stiller krav herom med forslag til dags­orden, eller hvis afdelingsledelsen ønsker det.
Ekstraordinært afdelingsmøde skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og det skal indvarsles i lighed med ordinært afdelingsmøde.

§ 16
Afdelingens love og vedtægter samt beslutninger er underlagt HMIF’s bestyrelse samt hovedvedtægterne for HMIF.

Karin Sand Hansen, Formand Søren Knudsen, Dirigent

Ændringer vedtaget på generalforsamling den 13-03-2019

Skriv til os

26795073